Pomiary przemieszczeń i odkształceń

HAVEC Engineering wykonuje pomiary kontrolne stanu konstrukcji inżynierskich, takich jak: kominy, hale przemysłowe, obiekty mostowe, zapory wodne.

Główne segmenty wdrożeń systemu monitoringu przemieszczeń:

ZAPORY I OSUWISKA

 • określenie istniejących zagrożeń i zarządzanie ryzykiem
 • badanie stabilności zapór oraz terenów do nich przyległych
 • określanie wielkości przemieszczeń skarp zbiorników wodnych
Przemysł

BUDOWNICTWO

 • analiza zagrożeń związanych z deformacjami terenów zurbanizowanych
 • budowy wysokościowców; analiza stabilności terenów przyległych
 • badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów wysokich oraz wysmukłych
Przemysł

OBIEKTY GEOTECHNICZNE

 • analiza 3D przemieszczeń skarp oraz kontrola stabilności obiektów (przewidywanie zdarzeń)
 • zarządzanie zagrożeniami oraz ustalanie warunków bezpieczeństwa pracy ludzi oraz maszyn
 • długookresowe pomiary 3D punktów kontrolnych – badanie stabilności
Przemysł

OD TUNELI PO DRAPACZE CHMUR

 • budowa tuneli i autostrad
 • miejsca zagrożone przemieszczeniami i osuwiskami
 • tereny zurbanizowane
 • linie kolejowe i drogi
 • budowy
 • struktury geotechniczne
 • obiekty inżynierskie
 • zakłady przemysłowe
Przemysł

Inspekcje pieców obrotowych

Głównym obszarem naszych działań jest przeprowadzenie mechanicznej inspekcji oraz określenie czynności (regulacje, wymiany, naprawy , modyfikacje itp.), które powinny zostać wykonane w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej sprawności pracy pieca obrotowego.

Automatyka przemysłowa

Opracowaliśmy systemy pomiarowe wysokiej precyzji, które pozwalają na monitoring aktualnego stanu urządzeń oraz zaplanowanie działań konserwacyjnych. Dzięki temu usterki i awarie mogą być zredukowane zarówno w zakresie ich nasilenia jak i częstotliwości występowania.

GEODEZYJNE POMIARY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarowych skierowanych do wielu gałęzi przemysłu. Wysoce precyzyjne pomiary są punktem wyjścia do analiz i regulacji wspomagających pracę maszyn i urządzeń.